Přihlášení

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Poskytovatel služby
  Poskytovatelem služby Poptávkynamíru.cz je B2M.CZ s.r.o., se sídlem Šafránkova 3, 155 00, Praha 5, IČ: 27455971, DIČ: CZ27455971, číslo účtu: 2366499001/5500. Jsme plátci daně DPH. Zapsáni pod spisovou značkou C 113637 (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Objednavatel služby
  Objednavatelem je podnikatel tj. fyzická či právnická osoba, která má přidělené identifikační číslo v ČR (dále jen „Objednavatel“) a která si objedná službu zasílání poptávek Poptávkynamíru.cz či další placené služby dle nabídky a ceníku Poskytovatele.
 3. Služba Poptávkynamíru.cz
  Služba Poptávkynamíru.cz slouží ke zprostředkování obchodních poptávek pro Objednavatele. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek na vybrané Objednavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce. Poptávky jsou zasílány e-mailem a pomocí sms unikátně pouze jednomu dodavateli v režimu 1:1. Službu provozuje společnost B2M.CZ s.r.o.

II. Registrace Objednavatele

 1. Způsoby registrace
  Registraci provádí Objednavatel u Poskytovatele telefonicky či e-mailem po poskytnutí všech potřebných údajů k uzavření smlouvy distančním způsobem. Registrace do systému Poptávkynamíru.cz je z hlediska uzavřené smlouvy závazná pro obě smluvní strany. Faktura za službu je zaslána do2 pracovních dnů od objednání elektronicky a korespondenčně. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet Poskytovatele do 14 dní od vystavení a zaslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury může být služba zablokována a firemní údaje Objednavatele mohou být předány třetí straně, a to pouze za účelem vynucení platby smluvního závazku. Předáním údajů Objednavatele není dotčena ochrana osobních údajů vzhledem k oprávněnému zájmu Poskytovatele.
 2. Uzavření smlouvy po telefonu nebo e-mailem distančním způsobem
  Smlouva mezi Poskytovatelem a Objednavatelem, která je uzavřena telefonicky či e-mailem, je uzavřena distančním způsobem prostředky na dálku. Poskytovatel se zavazuje uzavírat s Objednavatelem smlouvy po telefonu při dodržení níže uvedených zásad v bodech a) až c):
  1. Objednavatel je pracovníkem Poskytovatele v hovoru informován o monitorování hovoru.
  2. Závaznost telefonické smlouvy uzavřené na dálku je postavena na zřejmém souhlasu Objednavatele včetně souhlasu s cenou prodávané služby.
  3. Objednavatel má právo na poslech hlasového záznamu uzavřené smlouvy v sídle Poskytovatele po předchozí žádosti telefonicky či e-mailem na info@b2m.cz a zpětném potvrzení termínu Poskytovatelem. Zasílání záznamu e-mailem není možné s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákonných norem.

III. Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení Poskytovatelem
  Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání Objednavatele v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, pokud porušuje zájmy třetích osob, Poskytovatele služby, šíří obsah poptávek jakýmkoli způsobem bez souhlasu Poskytovatele, šíří své přístupové kódy do systému, zasílá nevyžádaná obchodní sdělení nebo nabídku služeb nesouvisejících s obsahem poptávky (nevyžádanou nabídku), zneužívá získaných kontaktů k podvodnému podnikání či k páchání trestné činnosti. Při nedodržení těchto povinností si Poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení Objednavatele ze systému, bez finančního vyrovnání.
 2. Odstoupení Objednavatelem
  V případě, že Poskytovatel neplní službu a Objednavatel o této skutečnosti informoval Poskytovatele na e-mail: info@b2m.cz a ten neučinil nápravu, má Objednavatel možnost odstoupit od smlouvy. Poskytovatel z důvodu sezónního vývoje ekonomické poptávky na trhu negarantuje počet zaslaných obchodních příležitostí v čase.

  V případě, že si Objednavatel přeje zrušit již objednanou službu a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 2 pracovních dnů od objednávky služby. V tomto případě je Objednavatel povinen Poskytovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 50% z dané částky služby.

IV. Popis služby

 1. Zasílání Poptávek na míru
  Registrací na serveru Poptávkynamíru.cz získá Objednavatel přístup ke kontaktům na zadavatele poptávek v oborových kategoriích systému Poptávkynamíru.cz dle ceníku Poskytovatele. Objednavateli budou zasílány poptávky z vybraných oborů v kombinaci s klíčovými slovy a vybraným regionem přímo na uvedený e-mail a pomocí sms v režimu 1:1, tedy vždy jedna poptávka jen jednomu dodavateli.

  Objednavatel uhradí cenu služby předplacením kreditu dle ceníku Poskytovatele. Kredit nemá omezenou platnost, v čase neexpiruje. Za každou zaslanou poptávku v režimu 1:1 účtuje Poskytovatel Objednavateli dle platného ceníku poplatek z předplaceného kreditu, podle finanční hodnoty dané zakázky. Služba zasílá poptávky do vyčerpání výše předplaceného kreditu.

  Objednavatel neplatí z realizovaných obchodů Poskytovateli žádnou provizi. Součástí registrace je i zařazení profilu Objednavatele do katalogu dodavatelů a do katalogu firem sítě B2M.CZ s.r.o.
 2. Aktualizace profilu
  Objednavatelům služeb B2M.CZ je aktivována služba Aktualizace profilu v rámci které probíhá aktualizace kontaktních údajů, tj. e-mail, telefon, www, adresa, kontrola záznamu firmy v registrech a evidencích veřejné správy (Administrativní registr ekonomických subjektů, Registr živnostenského podnikání apod.) dle platného ceníku služeb. V rámci služby Aktualizuace profilu probíhá dále 1 x týdně aktualizace veřejných hodnocení firmy po celou dobu platnosti služby.

V. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem Objednavatele jeho osobní údaje ve formě nahrávek hovorů a dále ve formě písemné či e-mailové, zejména pak jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Objednavatel dále souhlasí s tím, že poskytnuté údaje veřejného charakteru jsou zveřejněny v katalozích dodavatelů provozovaných firmou B2M.CZ, s.r.o. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek, poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek mezi Objednavatelem a poptávajícími. Objednavatel souhlasí s nahráváním hovorů, které jsou provedeny za účelem uzavření smlouvy, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytovaných služeb.

Poskytovatel služby má právo zasílat Objednavateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Objednavatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Po vypršení platnosti registrace Objednavatele v systému www.poptavkynamiru.cz má Poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud Objednavatel nepožádá o jejich výmaz.

Poskytovatel služby předává osobní údaje Objednavatele pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek, poptávek od veřejných subjektů a veřejných zakázek.

Uchovávané osobní údaje může Objednavatel nebo poptávající kdykoli změnit ve svém zákaznickém profilu nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

Objednavatel tímto ve smyslu ustanovením § 87 odst. 2 a § 96 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, že mu bude poskytovatelem prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací nabízena marketingová reklama či jiná nabídka zboží nebo služeb. Objednavatel tímto ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, dále souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem (závodem) poskytovatele na elektronickou adresu objednavatele a se zasíláním jiných obchodních sdělení na elektronickou adresu objednavatele. Více k ochraně osobních údajů zde.

VI. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Registrací firmy Objednavatele je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování služby.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poskytovatelem a Objednavatelem okamžikem řádně uzavřené smlouvy distančním způsobem prostředky na dálku (telefonicky, e-mailem, či prostřednictvím webových stránek Poskytovatele). Takto uzavřenou smlouvu Objednavatel stvrzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Společnost B2M.CZ s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.poptavkynamiru.cz
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2022
Poptávkynamíru.cz © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky
Provozovatel webových stránek je společnost B2M.CZ s.r.o., Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 13
Poptávkynamíru.cz © 2024 | Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky
Provozovatel webových stránek je společnost B2M.CZ s.r.o., Šafránkova 1243/3, 155 00 Praha 13